• SZIE Sport Klub Szabályzat

  Sorry, this entry is only available in Hungarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  SZIE SPORT Szabadidő Klub, MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

  Hatályos: 2017. Július 15 napjától

  TARTALOM:
  1. I. A program szolgáltatói
  2. II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK, MEGHATÁROZÁSOK
  3. III. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
  4. IV. A KLUBTAGSÁGI KÁRTYA KIBOCSÁTÁSA, IDEIGLEINES KÁRTYA
  5. V. DÍJAK
  6. VI. ELVESZETT, MEGSÉRÜLT, ELLOPOTT KÁRTYÁK
  7. VII. FOGLALÁSI NAPTÁR HASZNÁLATA
  8. VIII. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, KLUBTAGSÁG FELFÜGGESZTÉSE
  9. IX. A LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATA
  10. X. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE
  11. XI. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, KLUBTAGSÁG FELFÜGGESZTÉSE
  12. XII. KLUBTAGSÁGI SZERZŐDÉS, ILLETVE A PROGRAM MEGSZŰNÉSE
  13. XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  I. A PROGRAM SZOLGÁLTATÓI

  1. A SZIE SPORT SZABADIDŐ KLUB, a SZIE Sport Nonprofit Kft által, a szabadidősport hatékonyabb szervezésére létrehozott, a klub tagjainak komplett szolgáltatásokat nyújtó program.
  2. A SZIE Sport Szabadidő Klub tagjai a tagságukkal jogosultak a klub vagy partner vállalatai által nyújtott kedvezményeit a mindenkori aktuális szabályzatok szerint igénybe venni.
  3. A Programot a SZIE Sport Kft üzemelteti. A Üzemeltető adatai: SZIE Sport kft:
  Neve: SZIE Sport Nonprofit Kft
  Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
  Levelezési címe: 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
  Adószám: 24835851-2-13
  Cégjegyzék szám: 13-09-168343
  Üzemeltető telefonszáma: +36 30 1825991
  Üzemeltető elektronikus levelezési címe: info@sziesport.hu
  4. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy harmadik személyekkel a Programban való partnerként történő részvételre megállapodást kössön. Valamennyi, az üzemeltetőnek adott felhatalmazás, jog és kötelezettség vonatkozik a további partnerekre is.
  5. A Működési Szabályzat a Programban való részvétel feltételeit tartalmazó dokumentum, mely a Klubtag és az Üzemeltető közötti szerződés feltételrendszere. Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a Működési Szabályzatot időről időre – a Klubtagok egyidejű értesítése mellett – módosítsa. Az értesítés az Üzemeltető internetes honlapján történik, de az üzemeltető jogosult egyes értesítéseknek más, ennél közvetlenebb módját is választani.
  6. Az Üzemeltető kizárólagos joga, hogy időről időre meghatározza a program tagjainak nyújtott szolgáltatásokat, kedvezményeket és azokat változtassa.

  II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK, MEGHATÁROZÁSOK

  1. Azonosító Eszköz vagy Klubkártya: Azon eszközök (SZIE Sport Klubkártya, egyéb azonosító – pl. mobiltelefonos vonalkód, stb.) összefoglaló neve, melyeknek célja a Programban résztvevő Klubtagok jogosultságának igazolása, illetve amely révén a Klubtag a kedvezmények igénybevételére jogosult. Az Azonosító Eszköz a SZIE Sport Kft tulajdonát képezi.
  2. SZIE Sport Szabadidő kártya: A program emblémájával ellátott kártya, mely multifunkciós kártya, többek között Pont gyűjtésre és Pont beváltásra alkalmas a Tesscard Partnerek hálózatában. A kártya a pontok gyűjtésén és beváltásán túl, további funkciókat is elláthat (pl.beléptetés, közlekedés, testnevelés órák regisztrációja, stb.).
  Bérlet: A prémium tagsággal díjmentesen igénybe vehető szolgáltatásokat tartalmazó, kizárólag a SZIE Sport Szabadidő kártyával együtt érvényes papír alapú kártya.
  3. Igénylőlap: Formanyomtatvány, mellyel a Klubtag – megfelelően kitöltve és aláírva – regisztrál a SZIE Sport Klub Programba.
  4. Igénylés: Elektronikus felületen történő regisztráció, mellyel a Klubtag csatlakozik a Programhoz.
  5. Kártyabirtokos: Azon természetes személy, aki részére a Kártyakibocsátó a Kártyát rendeltetésszerű használat céljából átadja.
  6. SZIE Sport Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzi.
  7. SZIE Sport Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Klubkártya adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása – az alkalmazott eljárástól függetlenül, összhangban a 2011. évi CXII. törvénnyel (Info Törvény).
  8. Partnerek: a Programhoz csatlakozó jogi személyek, melyek a Tesscard programján keresztül kedvezményeket kívánnak adni a SZIE Sport Klub tagjainak. A Partnerek listáját jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. SZIE Sport Kft a mindenkori Partnerek listáját a www.klub.sziesport.hu oldalon megfelelő formában közzéteszi.
  9. Klubtag (kártyatulajdonos): azon természetes személy, aki a SZIE Sport Kft-vel a Programhoz való csatlakozás céljából szerződéses jogviszonyt létesített.

  III. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

  1. Klubtagok a Programba való felvételüket a www.sziesport.hu honlapon online regisztráció útján, regisztrációval kérhetik.
  2. A regisztráció során, az e-mailes visszaigazolással a regisztráló személy Klubtaggá válik és egyben a Működési szabályzatot elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.
  3. A kártyán szereplő névként a megadott karakterszámban kizárólag a kártyabirtokos személyi igazolványban szereplő vezetékneve, illetve utóneve tüntethető fel, vagy ezek valamely rövidítése; ennek megfelelően a kártyán például fantázianév nem szerepelhet.
  4. Az Elektronikus felületen regisztráló az Üzemeltetővel szerződést köt. A szerződéskötéssel a jelen Működési Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat mindkét fél magára nézve kötelezően elfogadja.
  5. A SZIE Sport Klub Program tagja lehet bármely természetes személy, aki elfogadja a Program szabályait, és állandó vagy ideiglenes bejelentett lakhellyel rendelkezik Magyarországon, valamint a 18. életévét betöltötte. A SZIE Sport Klub fenntartja a jogot, hogy a tagjai közül a SZIE Hallgatóinak, oktatóinak, vagy dolgozózóinak külön kedvezményeket, előnyöket biztosítson. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem vehetnek részt a SZIE Sport Klub Programban.
  6. A Klubtag az elektronikus felületen történő regisztrációja során, az email címéről történő visszaigazolással az üzletszabályzatot elfogadta. Az üzletszabályzat elfogadásával hozzájárulását adta ahhoz, hogy a regisztráció során valamint a Programban való részvétel során keletkező bármely adatait az üzemeltető az Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezelje. Az Adatvédelmi Szabályzat jelen Működési Szabályzat mellékletét képezi, és elérhető a www.sziesport.hu weboldalon.
  7. A regisztráció során az űrlapokat a valóságnak megfelelően kell kitölteni. (Lakcímként a pontos magyarországi lakcímet kell megadni postafiók illetve üzleti székhely megjelölése nem elfogadott.) A nem valós adatokat tartalmazó regisztráció érvénytelen.
  8. A SZIE Sport Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, hogy a regisztráció során feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek-e. A SZIE Sport Kft. az ezzel kapcsolatos esetleges visszaélésekből származó igényekért nem tartozik felelősséggel.
  9. Az Üzemeltető a hiányos vagy nem pontosan kitöltött jelentkezéseket minden külön értesítés nélkül figyelmen kívül hagyja.
  10. Amennyiben a Klubtagnak a jelentkezés, regisztráció során közölt adata időközben változik, erről a SZIE Sport Klub Ügyfélszolgálatot értesítenie kell. Az elmaradt értesítésből fakadó kárért a SZIE Sport Kft nem felel.
  11. Amennyiben a vásárló a működési feltételeket bármilyen módon megsérti, ezzel olyan szerződésszegést követ el, ami a szerződés azonnali hatályú megszűnését és a már kiadott klubtagsági kártya letiltását – a Programból való kizárást – eredményezheti. A kártya azonnali megszűnését követően a kedvezmények és szolgáltatások további igénybevételére nincs lehetőség.
  12. Az üzemeltetőnek jogában áll az általa kiválasztott kártyabirtokosok számára speciális ajánlatokat összeállítani. A speciális ajánlatokra vonatkozó szabályok megtalálhatóak a http://www.sziesport.hu oldalon.

  IV. A KLUBTAGSÁGI KÁRTYA KIBOCSÁTÁSA, IDEIGLEINES KÁRTYA

  A Klubtag tudomásul veszi, hogy a SZIE Sport Klub támogatójaként a Tesscard Kft ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a rendszer működtetéséhez szükséges szoftvert. Ennek kapcsán a Klubtag a regisztrációjával egyben a Tesscard rendszerében is regisztrált. A SZIE Sport Klub Kártya egyben egy ideiglenes Tesscard Starter kártya is, amely papír alapú pontgyűjtő eszköz, amely a plasztik törzsvásárlói kártya kézbesítéséig azonnali pontgyűjtést tesz lehetővé a kártyaigénylő számára.
  Természetesen a SZIE Sport Klub tagjának nem kötelező, a számára teljesen térítésmentes szolgáltatásként biztosított Tesscard előnyöket igénybe venni, azokról bármikor lemondhat és ottani regisztrációját töröltetheti. A Tesscard tagság nem feltétele a SZIE Sport Klub tagságnak.
  A SZIE Sport Klub kártyára vonatkozó speciális rendelkezések a következők:
  1. A regisztráció végeztével vásárló saját felhasználói fiókkal rendelkezik, melyet a www.klub.sziesport.hu honlapon, az általa megadott felhasználónévvel és jelszóval érhet el. A Programhoz csatlakozott Klubtag, laminált kártyáját, legkésőbb a fényképének elkészítését követő 10 napon belül megkapja üzemeltetőtől. A fénykép elkészítésének lehetőségét a SZIE Sport Kft biztosítja díjmentesen, elektronikus formában. Az elkészítés helyét és módját a mindenkori hírdetmények tartalmazzák
  2. A SZIE Sport Klub kártya az elektronikus felületen történő regisztrációtól számítva, azonnal használható.
  3. Az elkészült SZIE Sport Klub kártyával azonnali pontgyűjtés lehetséges, pontbeváltás, vagy más funkció viszont nem. Amennyiben a vásárláskor, illetve szolgáltatás igénybevételkor a pontfelírás technikai vagy bármely egyéb okból meghiúsul, ideiglenes kártyára utólagos pontjóváírás nem lehetséges. Pontbeváltást vagy más, az Általános Részvételi Feltételek szerint lehetővé tett felhasználást csak a megszemélyesített plasztik Tesscard kártyával lehet eszközölni. Ennek részletei a tesscard.hu oldalon találhatóak.
  4. A SZIE Sport Klub kártya elsődleges funkciója a Klub működtetése, a beléptetés azonosítása.
  5. Az esetleges tévedések miatt mindennemű jogi út kizárva.
  6. A kártya pontgyűjtésének funkciója egy kiegészítő szolgáltatás, melyért a SZIE Sport Kft semmilyen felelősséget nem vállal. A pontgyűjtéssel kapcsolatos szabályzat a Tesscard honlapján olvasható.

  V. DÍJAK

  1. A Tag belépése a Programba díjmentes, regisztrációhoz kötött.
  2. A Klubtagság feltétele a regisztráció, valamint a szabályzat elfogadása.
  3. Az aktuális havi tagsági díjat, valamint az azért kapható szolgáltatásokat a www.klub.sziesport.hu oldalon tüntetjük fel. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a havi tagsági díjat és az azért adott szolgáltatást, üzleti stratégiája, tagsági létszám és egyéb lehetőségei szerint változtassa. A változtatásokról, szintén a www.klub.sziesport.hu honlapon tájékozódhatunk.
  4. A havi tagsági díj, minden megkezdett hónapra fizetendő.
  5. A havi tagsági díj fizetése önkéntes, független attól, hogy a későbbiekben a Tag, a lehetséges szolgáltatásokból mennyit vesz igénybe. Ha a tag kevés, vagy egyetlen szolgáltatást sem vesz igénybe, a tagsági díj akkor sem jár vissza. A bérleten feltüntetett díjmentes szolgáltatások tárgyhónapban használhatóak fel. A megmaradt alkalmak a következő hónapra nem átvihetők.
  6. Az Üzemeltető a rendszeres díjfizetéssel rendelkező Tagoknak eltérő, kedvezményes díjat állapíthat meg.
  7. Az Üzemeltető jogosult olyan programokat is szervezni, amelyek a tagsági díjon felül, csak plusz szolgálatási díj ellenében, vagy a Klubtagoknak térítés ellenében, esetleg kedvezményesen vehetők igénybe.
  8. A laminált klubtagsági kártyát, kizárólag a regisztráció után és a fénykép beérkezését követően, de külön térítés nélkül biztosítja Üzemeltető.
  9. A SZIE Sport Kft egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos díjfizetés módját – amennyiben ilyen alkalmazásra kerül – és esedékességét szabályozott módon kell közzétenni.
  10. A díjtételek módosítását elfogadni nem óhajtó Klubtagok a Hirdetmény megjelenése és az új díjszabás életbe lépése napjával a Programban való részvételüket felmondhatják. A díjszabás módosítása miatt kilépő Klubtagok a SZIE Sport Kft-vel szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak.

  VI. ELVESZETT, MEGSÉRÜLT, ELLOPOTT KÁRTYÁK

  1. Ha a SZIE Sport Klub kártya elveszett, megsérült vagy ellopták, a SZIE Sport Klub Ügyfélszolgálatot haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítésnél közölni kell a Klubtag nevét, címét, egyéb, a regisztrációkor megadott azonosító adatait valamint az utolsó használatra vonatkozó adatokat (helyszín, időpont, vásárlási érték stb.). Az eltűnt kártya letiltásáról és pótlásáról a SZIE Sport Kft Ügyfélszolgálat kizárólag az értesítést követően tud intézkedni.
  2. Az Üzemeltető a kártya elvesztéséből vagy megsérüléséből eredő esetleges kárért az értesítést követően sem vállal felelősséget.
  3. Már bevont SZIE Sport Klubkártya megtalálása esetén, azt haladéktalanul el kell juttatni a SZIE Sport Ügyfélszolgálatnak.
  4. A kártyaelfogadó helyeknek jogukban áll a leolvashatatlanná vált SZIE Sport Klub kártya elfogadásának elutasítása, és azon pontok beváltásának megtagadása, amelyeket nem a Tesscard Működési Szabályzat szerint szereztek.
  5. A kártya cseréjére vagy pótlására 1000 forintos díj ellenében van lehetőség. A kártyacsere indokoltságát az Üzemeltető jogosult megvizsgálni.

  VII. A FOGLALÁSI NAPTÁR HASZNÁLATA

  1. A foglalási naptárt csak regisztrált, felhasználói névvel és jelszóval rendelkező személy használhatja.
  2. A foglalási naptárban kizárólag az üzemeltető által megjelölt, klubtagoknak szóló időpontokra lehet foglalni.
  3. A foglalt időpontokat a foglalási naptárban köteles mindenki visszamondani. A sorozatosan lefoglalt, de nem igénybevett terminusok felhasználóit az Üzemeltető szankciókkal súlythatja, kirívó esetben a klub szolgáltatásai alól kizárhatja.

  VIII. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, KLUBTAGSÁG FELFÜGGESZTÉSE

  1. A SZIE Sport Kft. jogosult a Klubtagoknak a Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a tagsági kártyáját érvényteleníteni és tiltólistára helyezni, amennyiben a Klubtag neki felróható okból hamis adatokat közöl Üzemeltetővel, vagy a tagsági kártyájával való visszaélést, vagy a szerződés megszegését, illetve egyéb jogsértését elismerte illetve az egyértelműen bizonyítást nyert, vagy a Klubtag cselekedeteivel, megnyilvánulásaival a Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket hátrányos helyzetbe hozza, és ezen magatartásának az Üzemeltető írásos felszólítását követően sem vet véget.
  2. A fenti esetekben Üzemeltető és Partnerei véglegesen mentesülnek a Klubtag felé fennálló kötelezettségük teljesítése alól.
  3. A Klubtagnak jogában áll a Programban való részvételét bármikor rendes felmondással azonnali hatállyal írásban megszűntetni. A felmondás az ügyfélszolgálatára való érkeztetéssel hatályosul, és még ezen a napon üzemeltető intézkedik a klubtagsági letiltásáról – a jelen szabályzatnak megfelelően -, valamint az ügyfél adatainak megfelelő törléséről. A Klubtag a felmondásra irányuló írásos nyilatkozatának SZIE Sport Kft részére való elküldését követő 30 napon belül köteles tagságiját SZIE Sport Kft részére visszaszolgáltatni, vagy önmaga megsemmisíteni.
  4. SZIE Sport Kft jogosult a kártyát Klubtag és a SZIE Sport Kft. közötti szerződéses jogviszony megszűnése napjával érvényteleníteni, és tiltólistára helyezni, a pontfolyószámláját zárolni.
  5. A SZIE Sport Kft. jogosult egy adott Klubtagsági elfogadását, illetve a tagságihoz tartozó Klubtag részvételét a Programban felfüggeszteni, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a tagságijával kapcsolatban bárminemű visszaélés, szerződésszegés vagy egyéb jogsértés történt, függetlenül attól, hogy abban a Klubtag vétkes volt-e vagy sem. A részvétel felfüggesztésének időtartama nem haladhatja meg a felfüggesztésre okot adó esemény alapos kivizsgálásához ésszerűen szükséges időt, de legfeljebb 15 napot.

  IX. A LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATA

  1. A Klubtagok a regisztrációjuk során az Üzletszabályzat elfogadásával kijelentik, hogy a sportlétesítményekre vonatkozó házirendet megismerték, azt magukra nézve kötelezőnek tekintik.
  2. A létesítmények használatával kapcsolatos házirendet az Üzemeltető a www.sziesport.hu oldalon kifüggeszti.
  3. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a létesítményekre vonatkozó szabályzatot szükség szerint változtassa. A változtatást tartalmazó verziót, a változtatás pillanatától a www.sziesport.hu oldalra felteszi, mely ettől a pillanattól érvényes lesz.
  4. A termek-, sportpályák berendezéseinek, felszereléseinek védelme, anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden Klubtagnak érdeke és kötelessége. A berendezésekben okozott esetleges károkért az ebben vétkes látogató anyagi felelősséggel tartozik. Az Üzemeltető köteles megtenni, vagy az illetékes hatóságnál kezdeményezni minden olyan intézkedést, amely a sportolók egészségügyi, személyi és vagyonbiztonságának megóvása, a létesítmények vagyoni állapotának megóvása, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges.

  X. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE

  1. A Program működésével, a tagsági kártyák használatával és a szolgáltatásokkal kapcsolatos felvilágosítást a vásárlók a SZIE Sport Klub Ügyfélszolgálattól kaphatnak telefonon (06301825991), e-mailen (info@sziesport.hu), levélben (SZIE Sport Kft, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.) vagy személyesen (SZIE Sport Kft, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1). Az Ügyfélszolgálati Iroda jár el a tagsági letiltások és a tagságikkal kapcsolatos reklamációk ügyében is (továbbiakban: kérés).
  2. A Klubtagok adatainak védelme és a tagságik biztonságos felhasználhatósága érdekében a SZIE Sport Klub Ügyfélszolgálat az érdeklődő vagy letiltást kezdeményező vásárlónak a kérés teljesítését megelőzően a személyazonosság megállapítása céljából a személyére illetve a kártya használatára vonatkozó kérdéseket tehet fel, illetve kérheti személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását.
  3. Amennyiben az Ügyfélszolgálati Iroda dolgozója úgy ítéli meg, hogy a telefonos kérés teljesítését megelőzően további azonosításra van szükség, kérheti a kérés írásban történő megerősítését. Ebben az esetben a szóbeli közlések nem érvényesek.
  4. Amennyiben az Ügyfélszolgálati munkatárs nem győződött meg a vásárló személyazonosságáról hitelt érdemlően, joga van a kérést elutasítani. Az Üzemeltetőnek jogában áll a telefonon történt megkereséseket hangfelvételeken rögzíteni.
  5. Amennyiben a reklamáció elintézéséhez szükséges adatok nem állnak Üzemeltető rendelkezésére, vagy a kapott felvilágosítással Ügyfél nem elégedett, vagy az Ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, vagy nem kizárólag SZIE Sport Klubbot érinti a döntés, úgy SZIE Sport Klub kivizsgálja a rögzített esetet és a reklamáló Ügyfelet írásban értesíti.

  XI. A KLUBTAGSÁGI SZERZŐDÉS, ILLETVE A PROGRAM MEGSZŰNÉSE

  1. A SZIE Sport Kft. jogosult a programot megszüntetni. A Program megszűntetéséről SZIE Sport Kft legalább 90 nappal a befejezést megelőzően tájékoztatja Ügyfeleket. illetve a honlapon közzéteszi.

  XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  1. A Klubtagok tájékoztatása a Program egyéb, Klubtagokat érintő kérdéseiről az üzemeltető honlapján elhelyezett hirdetmények útján történik.
  2. A Klubkártya a SZIE Sport Kft tulajdonát képezi. A kártyabirtokos a kártyát a Programban való részvétele befejezésekor köteles postai úton beszolgáltatni, vagy a SZIE Sport Klub ügyfélszolgálatán leadni vagy megsemmisíteni.
  3. Az Üzemeltető a tagságit, valamint a tagnak szóló valamennyi iratot és értesítést mindig az általa ismert legutolsó értesítési címre küldi. Címváltozás vagy a regisztráció során feltüntetett személyi adatokban bekövetkezett egyéb változás esetén a Klubtag köteles az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni. Az elavult, megváltozott adatok miatt okozott problémákért Üzemeltetőt felelősség nem terheli.
  4. A Klubtagok írásbeli értesítéseiket az alábbi címre kötelesek elküldeni:
  Ügyfélszolgálat
  Neve: SZIE Sport Kft
  Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1
  Levelezési címe: 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1
  Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 1825998
  Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe: info@sziesport.hu

  Gödöllő, 2017.07.01