• SZIE Sport Klub Szabályzat

  SZIE SPORT Szabadidő Klub, MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

  Hatályos: 2017. Július 15 napjától

  TARTALOM:
  1. I. A program szolgáltatói
  2. II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK, MEGHATÁROZÁSOK
  3. III. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
  4. IV. A KLUBTAGSÁGI KÁRTYA KIBOCSÁTÁSA, IDEIGLEINES KÁRTYA
  5. V. DÍJAK
  6. VI. ELVESZETT, MEGSÉRÜLT, ELLOPOTT KÁRTYÁK
  7. VII. FOGLALÁSI NAPTÁR HASZNÁLATA
  8. VIII. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, KLUBTAGSÁG FELFÜGGESZTÉSE
  9. IX. A LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATA
  10. X. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE
  11. XI. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, KLUBTAGSÁG FELFÜGGESZTÉSE
  12. XII. KLUBTAGSÁGI SZERZŐDÉS, ILLETVE A PROGRAM MEGSZŰNÉSE
  13. XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  I. A PROGRAM SZOLGÁLTATÓI

  1. A SZIE SPORT SZABADIDŐ KLUB, a SZIE Sport Nonprofit Kft által, a szabadidősport hatékonyabb szervezésére létrehozott, a klub tagjainak komplett szolgáltatásokat nyújtó program.
  2. A SZIE Sport Szabadidő Klub tagjai a tagságukkal jogosultak a klub vagy partner vállalatai által nyújtott kedvezményeit a mindenkori aktuális szabályzatok szerint igénybe venni.
  3. A Programot a SZIE Sport Kft üzemelteti. A Üzemeltető adatai: SZIE Sport kft:
  Neve: SZIE Sport Nonprofit Kft
  Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
  Levelezési címe: 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
  Adószám: 24835851-2-13
  Cégjegyzék szám: 13-09-168343
  Üzemeltető telefonszáma: +36 30 1825991
  Üzemeltető elektronikus levelezési címe: info@sziesport.hu
  4. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy harmadik személyekkel a Programban való partnerként történő részvételre megállapodást kössön. Valamennyi, az üzemeltetőnek adott felhatalmazás, jog és kötelezettség vonatkozik a további partnerekre is.
  5. A Működési Szabályzat a Programban való részvétel feltételeit tartalmazó dokumentum, mely a Klubtag és az Üzemeltető közötti szerződés feltételrendszere. Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a Működési Szabályzatot időről időre – a Klubtagok egyidejű értesítése mellett – módosítsa. Az értesítés az Üzemeltető internetes honlapján történik, de az üzemeltető jogosult egyes értesítéseknek más, ennél közvetlenebb módját is választani.
  6. Az Üzemeltető kizárólagos joga, hogy időről időre meghatározza a program tagjainak nyújtott szolgáltatásokat, kedvezményeket és azokat változtassa.

  II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK, MEGHATÁROZÁSOK

  1. Azonosító Eszköz vagy Klubkártya: Azon eszközök (SZIE Sport Klubkártya, egyéb azonosító – pl. mobiltelefonos vonalkód, stb.) összefoglaló neve, melyeknek célja a Programban résztvevő Klubtagok jogosultságának igazolása, illetve amely révén a Klubtag a kedvezmények igénybevételére jogosult. Az Azonosító Eszköz a SZIE Sport Kft tulajdonát képezi.
  2. SZIE Sport Szabadidő kártya: A program emblémájával ellátott kártya, mely multifunkciós kártya, többek között Pont gyűjtésre és Pont beváltásra alkalmas a Tesscard Partnerek hálózatában. A kártya a pontok gyűjtésén és beváltásán túl, további funkciókat is elláthat (pl.beléptetés, közlekedés, testnevelés órák regisztrációja, stb.).
  Bérlet: A prémium tagsággal díjmentesen igénybe vehető szolgáltatásokat tartalmazó, kizárólag a SZIE Sport Szabadidő kártyával együtt érvényes papír alapú kártya.
  3. Igénylőlap: Formanyomtatvány, mellyel a Klubtag – megfelelően kitöltve és aláírva – regisztrál a SZIE Sport Klub Programba.
  4. Igénylés: Elektronikus felületen történő regisztráció, mellyel a Klubtag csatlakozik a Programhoz.
  5. Kártyabirtokos: Azon természetes személy, aki részére a Kártyakibocsátó a Kártyát rendeltetésszerű használat céljából átadja.
  6. SZIE Sport Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzi.
  7. SZIE Sport Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Klubkártya adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása – az alkalmazott eljárástól függetlenül, összhangban a 2011. évi CXII. törvénnyel (Info Törvény).
  8. Partnerek: a Programhoz csatlakozó jogi személyek, melyek a Tesscard programján keresztül kedvezményeket kívánnak adni a SZIE Sport Klub tagjainak. A Partnerek listáját jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. SZIE Sport Kft a mindenkori Partnerek listáját a www.klub.sziesport.hu oldalon megfelelő formában közzéteszi.
  9. Klubtag (kártyatulajdonos): azon természetes személy, aki a SZIE Sport Kft-vel a Programhoz való csatlakozás céljából szerződéses jogviszonyt létesített.

  III. A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

  1. Klubtagok a Programba való felvételüket a www.sziesport.hu honlapon online regisztráció útján, regisztrációval kérhetik.
  2. A regisztráció során, az e-mailes visszaigazolással a regisztráló személy Klubtaggá válik és egyben a Működési szabályzatot elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.
  3. A kártyán szereplő névként a megadott karakterszámban kizárólag a kártyabirtokos személyi igazolványban szereplő vezetékneve, illetve utóneve tüntethető fel, vagy ezek valamely rövidítése; ennek megfelelően a kártyán például fantázianév nem szerepelhet.
  4. Az Elektronikus felületen regisztráló az Üzemeltetővel szerződést köt. A szerződéskötéssel a jelen Működési Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat mindkét fél magára nézve kötelezően elfogadja.
  5. A SZIE Sport Klub Program tagja lehet bármely természetes személy, aki elfogadja a Program szabályait, és állandó vagy ideiglenes bejelentett lakhellyel rendelkezik Magyarországon, valamint a 18. életévét betöltötte. A SZIE Sport Klub fenntartja a jogot, hogy a tagjai közül a SZIE Hallgatóinak, oktatóinak, vagy dolgozózóinak külön kedvezményeket, előnyöket biztosítson. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem vehetnek részt a SZIE Sport Klub Programban.
  6. A Klubtag az elektronikus felületen történő regisztrációja során, az email címéről történő visszaigazolással az üzletszabályzatot elfogadta. Az üzletszabályzat elfogadásával hozzájárulását adta ahhoz, hogy a regisztráció során valamint a Programban való részvétel során keletkező bármely adatait az üzemeltető az Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezelje. Az Adatvédelmi Szabályzat jelen Működési Szabályzat mellékletét képezi, és elérhető a www.sziesport.hu weboldalon.
  7. A regisztráció során az űrlapokat a valóságnak megfelelően kell kitölteni. (Lakcímként a pontos magyarországi lakcímet kell megadni postafiók illetve üzleti székhely megjelölése nem elfogadott.) A nem valós adatokat tartalmazó regisztráció érvénytelen.
  8. A SZIE Sport Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, hogy a regisztráció során feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek-e. A SZIE Sport Kft. az ezzel kapcsolatos esetleges visszaélésekből származó igényekért nem tartozik felelősséggel.
  9. Az Üzemeltető a hiányos vagy nem pontosan kitöltött jelentkezéseket minden külön értesítés nélkül figyelmen kívül hagyja.
  10. Amennyiben a Klubtagnak a jelentkezés, regisztráció során közölt adata időközben változik, erről a SZIE Sport Klub Ügyfélszolgálatot értesítenie kell. Az elmaradt értesítésből fakadó kárért a SZIE Sport Kft nem felel.
  11. Amennyiben a vásárló a működési feltételeket bármilyen módon megsérti, ezzel olyan szerződésszegést követ el, ami a szerződés azonnali hatályú megszűnését és a már kiadott klubtagsági kártya letiltását – a Programból való kizárást – eredményezheti. A kártya azonnali megszűnését követően a kedvezmények és szolgáltatások további igénybevételére nincs lehetőség.
  12. Az üzemeltetőnek jogában áll az általa kiválasztott kártyabirtokosok számára speciális ajánlatokat összeállítani. A speciális ajánlatokra vonatkozó szabályok megtalálhatóak a http://www.sziesport.hu oldalon.

  IV. A KLUBTAGSÁGI KÁRTYA KIBOCSÁTÁSA, IDEIGLEINES KÁRTYA

  A Klubtag tudomásul veszi, hogy a SZIE Sport Klub támogatójaként a Tesscard Kft ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a rendszer működtetéséhez szükséges szoftvert. Ennek kapcsán a Klubtag a regisztrációjával egyben a Tesscard rendszerében is regisztrált. A SZIE Sport Klub Kártya egyben egy ideiglenes Tesscard Starter kártya is, amely papír alapú pontgyűjtő eszköz, amely a plasztik törzsvásárlói kártya kézbesítéséig azonnali pontgyűjtést tesz lehetővé a kártyaigénylő számára.
  Természetesen a SZIE Sport Klub tagjának nem kötelező, a számára teljesen térítésmentes szolgáltatásként biztosított Tesscard előnyöket igénybe venni, azokról bármikor lemondhat és ottani regisztrációját töröltetheti. A Tesscard tagság nem feltétele a SZIE Sport Klub tagságnak.
  A SZIE Sport Klub kártyára vonatkozó speciális rendelkezések a következők:
  1. A regisztráció végeztével vásárló saját felhasználói fiókkal rendelkezik, melyet a www.klub.sziesport.hu honlapon, az általa megadott felhasználónévvel és jelszóval érhet el. A Programhoz csatlakozott Klubtag, laminált kártyáját, legkésőbb a fényképének elkészítését követő 10 napon belül megkapja üzemeltetőtől. A fénykép elkészítésének lehetőségét a SZIE Sport Kft biztosítja díjmentesen, elektronikus formában. Az elkészítés helyét és módját a mindenkori hírdetmények tartalmazzák
  2. A SZIE Sport Klub kártya az elektronikus felületen történő regisztrációtól számítva, azonnal használható.
  3. Az elkészült SZIE Sport Klub kártyával azonnali pontgyűjtés lehetséges, pontbeváltás, vagy más funkció viszont nem. Amennyiben a vásárláskor, illetve szolgáltatás igénybevételkor a pontfelírás technikai vagy bármely egyéb okból meghiúsul, ideiglenes kártyára utólagos pontjóváírás nem lehetséges. Pontbeváltást vagy más, az Általános Részvételi Feltételek szerint lehetővé tett felhasználást csak a megszemélyesített plasztik Tesscard kártyával lehet eszközölni. Ennek részletei a tesscard.hu oldalon találhatóak.
  4. A SZIE Sport Klub kártya elsődleges funkciója a Klub működtetése, a beléptetés azonosítása.
  5. Az esetleges tévedések miatt mindennemű jogi út kizárva.
  6. A kártya pontgyűjtésének funkciója egy kiegészítő szolgáltatás, melyért a SZIE Sport Kft semmilyen felelősséget nem vállal. A pontgyűjtéssel kapcsolatos szabályzat a Tesscard honlapján olvasható.

  V. DÍJAK

  1. A Tag belépése a Programba díjmentes, regisztrációhoz kötött.
  2. A Klubtagság feltétele a regisztráció, valamint a szabályzat elfogadása.
  3. Az aktuális havi tagsági díjat, valamint az azért kapható szolgáltatásokat a www.klub.sziesport.hu oldalon tüntetjük fel. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a havi tagsági díjat és az azért adott szolgáltatást, üzleti stratégiája, tagsági létszám és egyéb lehetőségei szerint változtassa. A változtatásokról, szintén a www.klub.sziesport.hu honlapon tájékozódhatunk.
  4. A havi tagsági díj, minden megkezdett hónapra fizetendő.
  5. A havi tagsági díj fizetése önkéntes, független attól, hogy a későbbiekben a Tag, a lehetséges szolgáltatásokból mennyit vesz igénybe. Ha a tag kevés, vagy egyetlen szolgáltatást sem vesz igénybe, a tagsági díj akkor sem jár vissza. A bérleten feltüntetett díjmentes szolgáltatások tárgyhónapban használhatóak fel. A megmaradt alkalmak a következő hónapra nem átvihetők.
  6. Az Üzemeltető a rendszeres díjfizetéssel rendelkező Tagoknak eltérő, kedvezményes díjat állapíthat meg.
  7. Az Üzemeltető jogosult olyan programokat is szervezni, amelyek a tagsági díjon felül, csak plusz szolgálatási díj ellenében, vagy a Klubtagoknak térítés ellenében, esetleg kedvezményesen vehetők igénybe.
  8. A laminált klubtagsági kártyát, kizárólag a regisztráció után és a fénykép beérkezését követően, de külön térítés nélkül biztosítja Üzemeltető.
  9. A SZIE Sport Kft egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos díjfizetés módját – amennyiben ilyen alkalmazásra kerül – és esedékességét szabályozott módon kell közzétenni.
  10. A díjtételek módosítását elfogadni nem óhajtó Klubtagok a Hirdetmény megjelenése és az új díjszabás életbe lépése napjával a Programban való részvételüket felmondhatják. A díjszabás módosítása miatt kilépő Klubtagok a SZIE Sport Kft-vel szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak.

  VI. ELVESZETT, MEGSÉRÜLT, ELLOPOTT KÁRTYÁK

  1. Ha a SZIE Sport Klub kártya elveszett, megsérült vagy ellopták, a SZIE Sport Klub Ügyfélszolgálatot haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítésnél közölni kell a Klubtag nevét, címét, egyéb, a regisztrációkor megadott azonosító adatait valamint az utolsó használatra vonatkozó adatokat (helyszín, időpont, vásárlási érték stb.). Az eltűnt kártya letiltásáról és pótlásáról a SZIE Sport Kft Ügyfélszolgálat kizárólag az értesítést követően tud intézkedni.
  2. Az Üzemeltető a kártya elvesztéséből vagy megsérüléséből eredő esetleges kárért az értesítést követően sem vállal felelősséget.
  3. Már bevont SZIE Sport Klubkártya megtalálása esetén, azt haladéktalanul el kell juttatni a SZIE Sport Ügyfélszolgálatnak.
  4. A kártyaelfogadó helyeknek jogukban áll a leolvashatatlanná vált SZIE Sport Klub kártya elfogadásának elutasítása, és azon pontok beváltásának megtagadása, amelyeket nem a Tesscard Működési Szabályzat szerint szereztek.
  5. A kártya cseréjére vagy pótlására 1000 forintos díj ellenében van lehetőség. A kártyacsere indokoltságát az Üzemeltető jogosult megvizsgálni.

  VII. A FOGLALÁSI NAPTÁR HASZNÁLATA

  1. A foglalási naptárt csak regisztrált, felhasználói névvel és jelszóval rendelkező személy használhatja.
  2. A foglalási naptárban kizárólag az üzemeltető által megjelölt, klubtagoknak szóló időpontokra lehet foglalni.
  3. A foglalt időpontokat a foglalási naptárban köteles mindenki visszamondani. A sorozatosan lefoglalt, de nem igénybevett terminusok felhasználóit az Üzemeltető szankciókkal súlythatja, kirívó esetben a klub szolgáltatásai alól kizárhatja.

  VIII. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, KLUBTAGSÁG FELFÜGGESZTÉSE

  1. A SZIE Sport Kft. jogosult a Klubtagoknak a Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a tagsági kártyáját érvényteleníteni és tiltólistára helyezni, amennyiben a Klubtag neki felróható okból hamis adatokat közöl Üzemeltetővel, vagy a tagsági kártyájával való visszaélést, vagy a szerződés megszegését, illetve egyéb jogsértését elismerte illetve az egyértelműen bizonyítást nyert, vagy a Klubtag cselekedeteivel, megnyilvánulásaival a Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket hátrányos helyzetbe hozza, és ezen magatartásának az Üzemeltető írásos felszólítását követően sem vet véget.
  2. A fenti esetekben Üzemeltető és Partnerei véglegesen mentesülnek a Klubtag felé fennálló kötelezettségük teljesítése alól.
  3. A Klubtagnak jogában áll a Programban való részvételét bármikor rendes felmondással azonnali hatállyal írásban megszűntetni. A felmondás az ügyfélszolgálatára való érkeztetéssel hatályosul, és még ezen a napon üzemeltető intézkedik a klubtagsági letiltásáról – a jelen szabályzatnak megfelelően -, valamint az ügyfél adatainak megfelelő törléséről. A Klubtag a felmondásra irányuló írásos nyilatkozatának SZIE Sport Kft részére való elküldését követő 30 napon belül köteles tagságiját SZIE Sport Kft részére visszaszolgáltatni, vagy önmaga megsemmisíteni.
  4. SZIE Sport Kft jogosult a kártyát Klubtag és a SZIE Sport Kft. közötti szerződéses jogviszony megszűnése napjával érvényteleníteni, és tiltólistára helyezni, a pontfolyószámláját zárolni.
  5. A SZIE Sport Kft. jogosult egy adott Klubtagsági elfogadását, illetve a tagságihoz tartozó Klubtag részvételét a Programban felfüggeszteni, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a tagságijával kapcsolatban bárminemű visszaélés, szerződésszegés vagy egyéb jogsértés történt, függetlenül attól, hogy abban a Klubtag vétkes volt-e vagy sem. A részvétel felfüggesztésének időtartama nem haladhatja meg a felfüggesztésre okot adó esemény alapos kivizsgálásához ésszerűen szükséges időt, de legfeljebb 15 napot.

  IX. A LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATA

  1. A Klubtagok a regisztrációjuk során az Üzletszabályzat elfogadásával kijelentik, hogy a sportlétesítményekre vonatkozó házirendet megismerték, azt magukra nézve kötelezőnek tekintik.
  2. A létesítmények használatával kapcsolatos házirendet az Üzemeltető a www.sziesport.hu oldalon kifüggeszti.
  3. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a létesítményekre vonatkozó szabályzatot szükség szerint változtassa. A változtatást tartalmazó verziót, a változtatás pillanatától a www.sziesport.hu oldalra felteszi, mely ettől a pillanattól érvényes lesz.
  4. A termek-, sportpályák berendezéseinek, felszereléseinek védelme, anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden Klubtagnak érdeke és kötelessége. A berendezésekben okozott esetleges károkért az ebben vétkes látogató anyagi felelősséggel tartozik. Az Üzemeltető köteles megtenni, vagy az illetékes hatóságnál kezdeményezni minden olyan intézkedést, amely a sportolók egészségügyi, személyi és vagyonbiztonságának megóvása, a létesítmények vagyoni állapotának megóvása, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges.

  X. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE

  1. A Program működésével, a tagsági kártyák használatával és a szolgáltatásokkal kapcsolatos felvilágosítást a vásárlók a SZIE Sport Klub Ügyfélszolgálattól kaphatnak telefonon (06301825991), e-mailen (info@sziesport.hu), levélben (SZIE Sport Kft, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.) vagy személyesen (SZIE Sport Kft, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1). Az Ügyfélszolgálati Iroda jár el a tagsági letiltások és a tagságikkal kapcsolatos reklamációk ügyében is (továbbiakban: kérés).
  2. A Klubtagok adatainak védelme és a tagságik biztonságos felhasználhatósága érdekében a SZIE Sport Klub Ügyfélszolgálat az érdeklődő vagy letiltást kezdeményező vásárlónak a kérés teljesítését megelőzően a személyazonosság megállapítása céljából a személyére illetve a kártya használatára vonatkozó kérdéseket tehet fel, illetve kérheti személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását.
  3. Amennyiben az Ügyfélszolgálati Iroda dolgozója úgy ítéli meg, hogy a telefonos kérés teljesítését megelőzően további azonosításra van szükség, kérheti a kérés írásban történő megerősítését. Ebben az esetben a szóbeli közlések nem érvényesek.
  4. Amennyiben az Ügyfélszolgálati munkatárs nem győződött meg a vásárló személyazonosságáról hitelt érdemlően, joga van a kérést elutasítani. Az Üzemeltetőnek jogában áll a telefonon történt megkereséseket hangfelvételeken rögzíteni.
  5. Amennyiben a reklamáció elintézéséhez szükséges adatok nem állnak Üzemeltető rendelkezésére, vagy a kapott felvilágosítással Ügyfél nem elégedett, vagy az Ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, vagy nem kizárólag SZIE Sport Klubbot érinti a döntés, úgy SZIE Sport Klub kivizsgálja a rögzített esetet és a reklamáló Ügyfelet írásban értesíti.

  XI. A KLUBTAGSÁGI SZERZŐDÉS, ILLETVE A PROGRAM MEGSZŰNÉSE

  1. A SZIE Sport Kft. jogosult a programot megszüntetni. A Program megszűntetéséről SZIE Sport Kft legalább 90 nappal a befejezést megelőzően tájékoztatja Ügyfeleket. illetve a honlapon közzéteszi.

  XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  1. A Klubtagok tájékoztatása a Program egyéb, Klubtagokat érintő kérdéseiről az üzemeltető honlapján elhelyezett hirdetmények útján történik.
  2. A Klubkártya a SZIE Sport Kft tulajdonát képezi. A kártyabirtokos a kártyát a Programban való részvétele befejezésekor köteles postai úton beszolgáltatni, vagy a SZIE Sport Klub ügyfélszolgálatán leadni vagy megsemmisíteni.
  3. Az Üzemeltető a tagságit, valamint a tagnak szóló valamennyi iratot és értesítést mindig az általa ismert legutolsó értesítési címre küldi. Címváltozás vagy a regisztráció során feltüntetett személyi adatokban bekövetkezett egyéb változás esetén a Klubtag köteles az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni. Az elavult, megváltozott adatok miatt okozott problémákért Üzemeltetőt felelősség nem terheli.
  4. A Klubtagok írásbeli értesítéseiket az alábbi címre kötelesek elküldeni:
  Ügyfélszolgálat
  Neve: SZIE Sport Kft
  Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1
  Levelezési címe: 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1
  Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 1825998
  Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe: info@sziesport.hu

  Gödöllő, 2017.07.01