• KEDVEZMÉNYPROGRAM

  AEGON Tanulj és Sportolj! Program kedvezményei a SZIE-n

  Update!

  Pályázat leadási határideje: 2017. október 15.

  A pályázatok benyújtását az alábbi, letölthető dokumentumot kitöltve, személyesen a SZIE Gödöllői Kampuszán a Sportcsarnok Sportirodájában, vagy postán (SZIE Sport Kft, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. “jelentkezés kedvezményprogramra” jeligével) leadva várjuk a megadott határidőig.

  Jelentkezési lap letöltése: Kedvezményprogram_jelentkezés

  A kedvezmény programot három kategóriában hirdetjük meg a Szent István Egyetem SZIE Sport Klub kártyájával rendelkező hallgatói részére:

  1.     kategória: jelenlegi illetve korábban aktív versenysportolók részére, függetlenül attól, hogy az egyetemhez kötődő egyesületekben sportolnak (sportoltak) -e vagy sem (élsportolói kör), de a Szent István Egyetem hallgatói. A kategóriába jelenleg aktív illetve pályafutásukat korábban befejezősportolók is tartozhatnak, az alábbiak szerint:

  –        jelenleg is aktív sportoló, érvényes verseny ill. játékengedéllyel rendelkezik és az alábbi feltételek valamelyikét teljesíti:

  ·                   Olimpiai sportágakban Olimpián, VB-n vagy EB-n felnőtt vagy utánpótlás válogatottként való részvétel

  ·                   Olimpiai sportágakban válogatott sportoló (csapatsportokban min. 10 igazolt, az adott szövetség által hivatalos eseménynek tekintett válogatottság)

  ·                   Országos bajnokságon 1.-3. hely (olimpiai sportágban)

  §              Kiemelt csapatsportok esetében adott korosztályban I. osztályú sportoló (minimum 20 bajnoki mérkőzés)

  –        jelenleg már nem aktív sportoló, de korábban Olimpián vagy VB-n ill. EB-n elért dobogós helyezést ért el. Egyetem megkezdése előtti tíz évet vesszük figyelembe a elért eredmény tekintetében!

   

  2.     kategória: Az egyetemhez kötődő egyesületekben (Az egyetemhez kötődő egyesület, amelyeknek külön erre vonatkozó együttműködési megállapodása van a Szent István Egyetemmel az Aegon-SZIE Tanulj és sportolj program keretében) sportolók, az egyetemet szervezett egyetemi versenysportban, az egyetem színeiben képviselték és az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik:

  –        SZIE hallgató, a félév megkezdésekor aktív jogviszonnyal rendelkezik, levelező vagy nappali tagozaton

  –        aktív, igazolt sportoló, érvényes játék- ill. versenyengedéllyel rendelkezik

  –        edzések ill. mérkőzések minimum 90 %-án részt vesz

  –        szakosztályi, edzői ajánlással rendelkezik (edzések látogatása, versenyeken, mérkőzéseken való részvétel, teljesítmény)

   

  3.     kategória: A SZIE Sport Kft. által működtetett, az AEGON-SZIE Tanulj és sportolj program keretén belül, a szabadidősport számára biztosított időpontokban rendszeresen sportoló, regisztrált, SZIE Sport Klub kártyával rendelkező hallgatók, illetve egyetemi polgárok (szabadidős sportolók tábora), akik valamilyen jogviszonnyal rendelkeznek az egyetemmel.

  Az AEGON-SZIE Tanulj és Sportolj! program keretén belül az alábbi kedvezményekkel támogatjuk a fenti három kategóriába tartozó hallgatókat kategóriánként változó mértékben:

  Egyéni vizsgarendszer

  Egyéni tanrend

  Tandíjkedvezmény

  Sportösztöndíj

  Tanulmányi segítségnyújtás

   SZIE Sport Klub, tagsági kártya

  Kollégiumi kedvezmény

  Felvételi plusz pontok

  A fenti kedvezményeket a kategóriák között és azokon belül is differenciáltan nyújtanánk az alábbiak szerint:

   

  Egyéni vizsgarendszer

  Az 1. kategóriába tartozók részére biztosított lehetőség, a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerinti vizsgarendben foglaltak alapján.

  A egyéni vizsgarend szerint tanuló hallgatók a Sportiroda belső rendjének megfelelő napi kapcsolatot és támogatást kapnak, az adott egyesület és szövetséggel történő együttműködés alapján.

   

  Egyéni tanrend

  1. kategóriába tartozók részére adható kedvezmény. A kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmet a megkezdett tanulmányi félév szorgalmi időszakában a második hét pénteki nap 12.00 óráig lehet leadni. Ez alól csak a tanév megkezdése után elnyert külföldi ösztöndíj vagy a hallgató életében ez időben bekövetkezett jelentős változások lehetnek kivételek. A TVSZ 25. § alapján kedvezményes tanulmányi rendet meghatározott időre, alkalmanként egyszerre legfeljebb 2 félév időtartamra kérhet a hallgató, az indok megjelölésével. A sportolásra való hivatkozással beadott kérelmekhez a sportigazgató ajánlása szükséges.

  Az igénylés további feltételeiről a kari kiegészítés rendelkezik.

  A kérelmeket a megadott határidőig, a jelzett tárgyak tárgyfelelőseivel aláíratva a Tanulmányi Osztályon kell leadni. A kérelmeket (az érintett tárgyfelelősök előzetes, a kérelmen feltüntetett véleményét figyelembe véve) az oktatásért felelős dékán helyettes bírálja el.

   

  Tandíjkedvezmény

  –        1. Kategória esetében differenciáltan:

        a) 100%-os kedvezmény alanyi jogon jár az olimpiai sportágak VB, EB és Olimpiai bajnokságok 1-6. helyezettjeinek (a százalék mértéke karonként változtatható)

  b) 75%-os kedvezmény alanyi jogon jár az olimpiai sportágak Olimpia, VB, EB 6.-8. helyezettjeinek.

  c) 50%-os kedvezmény adható a kategória egyéb szereplőinek, pályázat benyújtása alapján. A beérkezett pályázatokat egy, a sportközpont vezetője által erre az alkalomra kijelölt sportbizottság bírálja, majd döntése alapján évente max. további 20 fő kaphatja.

  Az a), b) és c) esetben a kedvezmény mértéke a jogviszony elején, a teljes jogviszonyra kerül meghatározásra. A c) eseten belül az 50%, valamint a kedvezményben részesülők összlétszáma a kar pénzügyi helyzete alapján változtatható.

  –        2. kategória esetén

  30%-os kedvezmény adható a kategória szereplőinek, pályázat benyújtása alapján. A beérkezett pályázatokat a Sportközpont vezetője által erre a célra kijelölt sportbizottság bírálja, majd a bizottság döntése alapján évente max. további 50 fő kaphatja. Ebben az esetben a 30%, valamint a kedvezményben részesülők összlétszáma a kar pénzügyi helyzete alapján változtatható.

   

  Sportösztöndíj

  A sportösztöndíj mértéke évről-évre változhat (éves keret), a Sportközpont lehetőségeitől és a külső támogatók szerepvállalásaitól függően. /Jelenleg összesen bruttó 5 M Ft –al tervezünk./ A sportösztöndíj lehet készpénz támogatás, utalvány és egyéb a sportoló tevékenységét segítőszolgáltatás vagy eszköz, berendezés biztosítása stb..

   

  Egyszeri juttatás

  A)– ösztöndíj, készpénz: Mértéke a mindenkor rendelkezésre álló éves keret 25 %-a. Pályázat alapján kerül kiosztásra. Pályázni az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén lehet:

  –        jelenleg is aktív sportoló, és

  –        Olimpián vagy VB-n vagy EB-n elért legalább 1- 6. hely

  –        Olimpiai sportágban országos bajnokságon elért 1-6. hely

  –        kiemelt csapatsportok I. Osztályú korosztályos bajnokságban szereplői

  1 fő egyszer kaphat!

  B)– ösztöndíj, sportszertámogatást, létesítményhasználati kedvezményt, versenyre való felkészülési költségeket, útiköltségeket fedezhet. Mértéke, az összes éves keret 25%-a. Az 1. és 2. kategória tagjai pályázhatnak rá.

   

  Rendszeres juttatás

  A)– ösztöndíj. Mértéke a mindenkor rendelkezésre álló keret 35 % -a, pályázat alapján kerül kiosztásra.

  2. kategóriába tartozó sportolók részére kiadott támogatás. Lehet hozzájárulás a költségekhez, versenyeztetési ill. képzési költségek támogatása, valamint készpénz is. A támogatottak köre és létszáma évenként változtatható.

  B)– ösztöndíj. Mértéke a mindenkor rendelkezésre álló keret 15 % -a, pályázat alapján kerül kiosztásra. A 3. kategóriába tartozók pályázhatnak.  Szakmai elbírálás alapján, sportösztöndíj címén juthatnak támogatáshoz. Ez a támogatás a tevékenységükkel összefüggő bármilyen költségtérítés, készpénz is lehet.

  ***Az összegek éves keretet jelentenek, egy tanévre szólnak, melyek az adott kategóriák között kerülnek szétosztásra. Egy 5 fős bíráló bizottság dönt a sportösztöndíjak kifizetéséről. (Bizottság: egy egyetemhez kötődő egyesület vezetője, EHÖK Elnöke, Sportigazgató, egy testnevelőtanár, támogató vagy annak delegáltja). A pályázatok benyújtási határideje az aktuális tanév féléves felosztása szerint történik. Formanyomtatvány honlapról letölthető lesz.

  – 1. félév: október 10-ig

  – 2. félév: március 10-ig

  A pályázathoz szakmai igazoló dokumentumok csatolása kötelező (sportszövetségi igazolás, nevezési dokumentumok, nevezési díjról, utazási költségekről számla).

   

  Tanulmányi segítségnyújtás

  A versenysportolók tanulmányaihoz történő segítségnyújtás, amennyiben erre a sportoló igényt tart. Ezt a Tanulj és Sportolj! program ügyvivői, valamint a Sportiroda munkatársai koordinálják a Tanulmányi Osztályokkal és a kari szervezeti egységekkel együttműködve. Karoknál a felelős személy az oktatási dékánhelyettes.

   

  SZIE Sport Klub, tagsági kártya

  A SZIE Sport Klub tagsági kártya 2016 januárjában került bevezetésre a SZIE Sport Kft. működtetésében a Tanulj és sportolj! program kedvezményprogramjához igazodva, azzal összhangban. A hallgatói sport támogatását, a szabadidősport működtetését és a létesítményekbe való beléptetést hivatott megoldani. Az I. Kategóriába tartozó sportolók pályázatuk alapján 100 %, a II: kategóriás sportolók 50 % kedvezményt kaphatnak.

   

  Kollégiumi kedvezmények

  A kollégiumi kedvezményeket mindhárom kategóriában meghírdetjük.:

  A kedvezményeket a kategóriák között és azokon belül is differenciáltan nyújtanánk az alábbiak szerint:

  I.  kategória részére: 

  Kollégiumi elhelyezés biztosítása és 50%-os kollégiumi díj támogatás egységesen.

  További 30%,összesen 80%-os kollégiumi díj támogatás a kategórián belül is kiemelkedően teljesítő és az alábbi feltételeknek megfelelő sportolóknak:

  –          Olimpián vagy VB-n vagy EB-n elért legalább 1.- 6. hely

  –          Kiemelt csapatsportok esetében I. osztályú sportoló

  –          jelenleg már nem aktív sportoló, de korábban Olimpián vagy VB-n ill. EB-n elért dobogós helyezés.

   

  II.  kategória részére:

  Kollégiumi elhelyezés biztosítása és 30 %-os támogatás.

  A garantált kollégiumi elhelyezés ebben a kategóriában limitált férőhelyre vonatkozik, melynek mértéke két évente és kampuszonként változhat. A sportolókra fenntartott férőhelyek számát, a Sportközpont vezetőjének előterjesztése, javaslata alapján a Egyetem illetékes vezetője határozza meg minden aktuális év május 15 -ig. (Az első évben induló létszámként a gödöllői kampuszon javasolt létszám 100 fő.)

  Az adott keretet a kategóriába tartozó sportolók az alábbiak szerint kaphatják meg:

  Az egyetemhez kötődő egyesületek (GEAC, FISE, stb.) szakosztályai között  osztjuk fel kampuszonként külön-külön a kedvezményre jogosult hallgatók kollégiumi férőhely iránti igényeinek felmérése mellett. A maximalizált férőhelyek szakágak közötti felosztását, rangsorolást, különböző tényezők (edzések látogatása, versenyeken, mérkőzéseken való részvétel, teljesítmény, egyetem sportstratégiája stb.) és szakosztályi ajánlások figyelembevételével végzi a SZIE sportigazgatója minden év május 15 ig a következő évre vonatkozólag.

  Az így kialakult létszámok ismeretében a szakosztályok vezetése, edzők ajánlása alapján az alábbi bizottság hagyja jóvá és hozza meg a végső név szerinti döntést.

  A végső döntési joggal rendelkező bizottság tagjai: – Kollégiumi igazgató, – EHÖK (HÖK) elnök – az adott kampusz sportirodájának vezetője, – egy érintett egyesület vezetője meghívás alapján, – SZIE sportigazgató. A bizottságot igény szerint a SZIE sportigazgató hívja össze.

   

  Felvételi plusz pontok

  Az alap és mesterképzésnél a jelenlegi központi felvételi eljárási rend alapján, a sporteredmények igazolására – a verseny szintjétől függően – kizárólag az alábbi sportszövetségek, bizottságok által kiállított igazolások másolatai fogadhatók el. Sporteredmények igazolására oklevelek nem fogadhatók el.

  A világ- és Európa-bajnokságokról, Olimpiai és Ifjúsági Olimpiai Játékokon elért eredményekről igazolást a megfelelő országos sportági szakszövetség, a Magyar Sakkszövetség, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége és a Magyar Diáksport Szövetség állíthat ki.

  Országos bajnokságokon elért eredményeket a Magyar Sakkszövetség, a Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, a Magyar Diáksport Szövetség valamint – az általuk szervezett versenyek tekintetében – a következő országos sportági szakszövetségek igazolhatják:

  További szakszövetségek:

  http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2013K/2_menetrend_es_szabalyok/26_benyujtando_dokumentumok/263_tobbletpontok_igazolasa?itemNo=5

   

  Korábban a Szenátus által elfogadott javaslat alapján a fenti kedvezmények elsősorban a gödöllői kampuszon indulnának el, a nem gödöllői kampuszokon az egyéni lehetőségek és egyeztetések alapján lennének kialakítva.

   

  2017.08.01. Gödöllő

  Balázs Zoltán

  SZIE sportigazgató