• KÖVETELMÉNYRENDSZER – GÖDÖLLŐI CAMPUS

  TESTNEVELÉS TANTÁRGY 2017/2018 TANÉV I. FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEI

  Az alábbiakban a SZIE Sportközpont tájékoztatójában a testnevelés tantárgy 2017/2018. tanév I. félévének követelményeit közöljük.

  A 2017/2018 tanév I. félévére azoknak a hallgatóknak a jelentkezését fogadjuk el, akik a NEPTUN rendszerben a regisztrációs héten a számukra meghirdetett Testnevelés tárgyat felvették.

  Az egészségügyi és sportolói felmentéssel rendelkező hallgatók a tárgyat a részükre meghirdetett Neptunban külön jelölt kurzusba kötelesek felvenni. A kurzus kódja: SSRX011XN-GOD-HU-N-GY-32-FELMENTÉS

  A Testnevelés tárgyat minden érintett hallgatónak az aktuális félévben célszerű felvenni!

  A tárgyfelvételi kötelezettség vonatkozik azokra a hallgatókra is, akik végleges, vagy részleges orvosi felmentéssel rendelkeznek, párhuzamos képzésben vesznek részt, más karon, illetve nem Szent István Egyetemen, Gödöllőn korábban már teljesítették az előírt Testnevelési tantárgy követelményeit.

  A 2017/2018 I. félévének fontosabb feladatai, részletes szabályai:

  – A regisztrációs héten kell a hallgatónak a NEPTUN-ban a számára megfelelő TESTNEVELÉS tárgyat felvenni. Sikeres jelentkezés után a hallgató kapcsolatba kerül a SZIE Sportközponttal.

  -A testnevelés tantárgy felvételének feltétele a SZIE Sport Klub regisztráció is, amely díjmentes.
  – A meghirdetett kurzusoknál minimális és maximális létszámkeret kerül megadásra. A minimális létszámot 2017.09.08-ig el nem érő kurzusokat töröljük, ezért javasoljuk a tantárgyfelvételt az adott dátumig teljesíteni.

  -A létszámhiány miatt törölt kurzusokra jelentkezők a tárgyfelvételi időszak végégig felvehetik a tárgyat egyéb, meghirdetett kurzusban.

  -A hallgatónak a NEPTUN rendszerben történő sikeres tárgyfelvétel után, órarendjének megfelelően kell megjelennie, a szorgalmi időszak első hetében.

  – A szorgalmi időszak első négy hetében, indokolt esetben (sérülés, betegség stb.) lehetőség van más szakcsoportba való átjelentkezésre, amennyiben a létszámkeret engedi, és a szaktanár hozzájárul. A hallgató szemeszterenként más-más kurzust is választhat!

  – A félévet a választott kurzusban kell a hallgatónak teljesíteni!

  – A hallgató köteles elektronikusan (tesi@sziesport.hu) jelezni felmentési kérelmeit a tantárgy felvétellel egy időben, de legkésőbb 2017.09.08-ig benyújtani A felmentések érvényességi ideje fél év. A késve jelzett felmentési kérelmeket nem tudjuk elfogadni!

  – Felmentés az alábbi esetekben igényelhető:
  a) a sportolói felmentések (szövetségi igazolással, rajt- vagy játék-, és orvosi engedéllyel rendelkező aktív sportolók, olimpiai sportágban): igazolt sporttevékenység tárgy elfogadásának feltétele az egyetemhez kapcsolt sportágakban, kívülről csak válogatott sportolók esetében lehetséges, olimpiai sportágakban. Az igazolásokat kizárólag a szakszövetségektől fogadjuk el.
  A kérelem elbírálásának jogát a SZIE Sportközpont fenntartja!
  Sportolói felmentést igénylő hallgatók kötelesek részt venni a MEFS versenyein, amennyiben az adott sportágban az Egyetemnek van szakosztálya és az edző igényt tart a megjelenésére.

  b) a tanulmányi felmentést igénylők (már megszerzett aláírás, párhuzamos képzést stb.) kérelmei

  c) valamint minden egyéb kérelem (szakorvosi felmentések), amely a testnevelési órák látogatása alóli felmentéssel kapcsolatos.

  d) a GEAC keretében folytatott sporttevékenység (kar, évfolyam, Neptun kód, orvosi engedély), edzések, mérkőzések legalább 80%-os látogatottságának teljesítésével

  Az óralátogatással kapcsolatos ismeretek, tárgyi követelmények
  A testnevelési órák célja a választott sportág mozgásanyagának, alapvető technikájának és taktikájának készségszintű elsajátítása, a hallgatók mozgásigényének kielégítése, a szellemi túlterhelésből, és a sok ülésben végzett tevékenységből eredő fáradtság, a keringési- légzési rendszer javítás, fejlesztése a testi nevelés mozgásanyagával. E célok elérése érdekében is kívánatos a rendszeres óralátogatás.
  Az órákon a sportfelszerelésben való megjelenés és a váltócipő használata minden helyszínen, sportfoglalkozáson kötelező! A sportcipő nélküli megjelenés igazolatlan órának minősül.
  Késés esetén az óralátogatás megtagadható.
  A SZIE Sportközpont a félév elfogadása feltételeként előírja a félévenkénti minimum 24 órán való aktív részvételt.
  Nem kaphat félév végi aláírást az a hallgató, akik az előírt évközi kötelezettségeinek nem tett eleget.
  Aláírás pótláson az a hallgató vehet részt, aki a tantárgyi követelményekben előírt minimális óraszám legalább 60%- át teljesítette. Betegség miatti, igazolt hiányzás esetén a hallgató pótolhatja elmaradt óráit.

  Testnevelési óra csak a SZIE Sportközpont által szervezett, vezetett, illetve engedélyezett formában kerülhet lebonyolításra.
  A mulasztás pótlására a SZIE Sportközpont a szorgalmi időszakban biztosít lehetőséget, előzetes írásbeli egyeztetés után. A hallgatók pótlási igényüket a tesi@sziesport.hu címen jelezhetik.
  A NEPTUN tanulmányi rendszerbe az aláírás csak a követelmények teljesítése után kerül bevezetésre.
  A szorgalmi időszak első hete után órára jelentkezést a SZIE Sportközpont nem fogad el, az érintett hallgatónak pótlás lehetősége nélkül lesz megtagadva az aláírás! Ez alól kivételt kaphatnak azok a hallgatók, akik orvosi igazolással rendelkeznek.
  A hallgató a órarendjének megfelelő időben, illetve a SZIE Sportközpont által biztosított időpontban vehet részt a foglalkozásokon.
  Testnevelés tárgyat teljesítők:
  A Testnevelés tantárgy követelményeit teljesítő hallgatók aláírást kapnak a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerében, amely a vizsgaidőszakban folyamatosan kerül rögzítésre.
  Azon hallgatók, akik vizsgaidőszak utolsó 2 hetét megelőzően még nem kaptak aláírást a NEPTUN-ban, haladéktalanul keressék fel a SZIE Sportközpontot, mert ellenkező esetben félévük megtagadására kerül.
  SZIE Sportközpont elérhetősége:
  SZIE Sportcsarnok 4-es iroda
  tesi@sziesport.hu

  Felmentések:
  A szorgalmi időszak elején, a szabályoknak megfelelően benyújtott különböző felmentési kérelmek alapján a hallgatók aláírást kapnak a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerében, amely a vizsgaidőszakban folyamatosan kerül rögzítésre.

  ÜGYINTÉZÉS
  Saska Ildikó tantárgyi adminisztrátor tesi@sziesport.hu (Sportcsarnok 4-es iroda)
  Simara János vezető testnevelő tanár (Sportcsarnok 5-ös szoba)
  A tájékoztató el nem olvasása, figyelmetlen elolvasása, illetve meg nem értése nem mentesít annak betartása, illetve szankcionálása alól! A szabályzat be nem tartása az aláírás megtagadását vonhatja maga után!

   

  Testnevelés órák 2017/2018. I. félévének új lebonyolítási rendje

  – A testnevelés órákat órarendszerűen kiírjuk. A SZIE Szabadidősport Klub óráin való részvételt is elfogadjuk testnevelés óraként. Azon SZIE Szabadidősport Klub órákat, amelyek testnevelés óraként is látogathatók, szintén rögzítjük a Neptunba. Az esetben, ha nem jelentkezik megfelelő létszámú hallgató a SZIE Szabadidősport Klub időpontjaiban meghirdetett testnevelésre, a SZIE Szabadidősport Klub naptárban korrigáljuk a klubtagok számára meghirdetett létszámot.
  – A testnevelés tantárgy felvételének feltétele a SZIE Szabadidősport Klub regisztráció is, amely díjmentes.
  – A testnevelés órákra való jelentkezés a Neptunon keresztül, tantárgy felvétellel kell történjen.
  – A SZIE Szabadidősport Klub bizonyos óráin így három féle vendég lehet:
  1. díjmentesen vesz részt testnevelés óra keretében
  2. bérlettel vesz részt SZIE Szabadidősport Klub tagság alapján
  3. napijeggyel vesz részt SZIE Szabadidősport Klub tagság alapján.
  – Minden egyes órán az előadó tanár köteles a jelenléti ívet vezetni.
  – A résztvevőknél a jelenléti ív alapján napijegyet szed, bérletet kezel, illetve testnevelés órán naplót vezet.
  – Kétféle helyszínen lehetnek az órák: belső helyszínen illetve külső helyszínen.
  Belső helyszíneken a testnevelés órák regisztrációja, a szokott módon, a kártyák összegyűjtésével és a recepciós, óra közbeni, elektronikus regisztrációjával történik. Külső helyszíneken a naplóban történő, papír alapú rögzítéssel történik.
  – A naplókat minden esetben a sportcsarnok recepcióján tároljuk, az adott oktatók óra előtt onnan veszik fel, óra vagy a nap végén oda adják le. A külső helyszínek esetén, a napló alapján, az óra után, a portások rögzítik az elektronikus naplóba a részvételeket.
  – Késés esetén az óralátogatás megtagadható.
  – A jelenléti íveket az előadók szintén leadják naponta, amely leadásával együtt átadják a napijegyek ellenőrző szelvényét is.
  – A portások kapnak egy listát, hogy ellenőrizni tudják, kik jogosultak testnevelés órára.
  – A mulasztás pótlására a SZIE Sportközpont a szorgalmi időszakban biztosít lehetőséget, előzetes írásbeli egyeztetés után. A hallgatók pótlási igényüket a tesi@sziesport.hu címen jelezhetik.
  – Meghatározunk a kijelölt időpontokon belül külön arányt a testnevelés óra résztvevők létszámára, illetve a SZIE Szabadidősport Klub tagok létszámára. Az egyik határértékeit a Neptunban, a másikét pedig a naptárban rögzítjük. Az igényekhez alakítva, ha kell, új SZIE Szabadidősport Klub időpontokat jelölünk meg.