• TESTNEVELÉS SZABÁLYZATOK

  TESTNEVELÉS TANTÁRGY 2016/2017 TANÉV II. FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEI

  Az alábbiakban a SZIE Sportközpont tájékoztatójában a testnevelés tantárgy 2015/2016. tanév II. félévének követelményeit közöljük.
  A 2016/2017 tanév II. félévére azoknak a hallgatóknak a jelentkezését fogadjuk el, akik a NEPTUN rendszerben a regisztrációs héten a számukra meghirdetett Testnevelés tárgyat felvették.
  A Testnevelés tárgyat minden érintett hallgatónak az aktuális félévben célszerű felvenni!
  A tárgyfelvételi kötelezettség vonatkozik azokra a hallgatókra is, akik végleges, vagy részleges orvosi felmentéssel rendelkeznek, párhuzamos képzésben vesznek részt, más karon, illetve nem Szent István Egyetemen, Gödöllőn korábban már teljesítették az előírt Testnevelési tantárgy követelményeit.
  A 2016/2017 II. félévének fontosabb feladatai, részletes szabályai:

  –  A hallgatónak a NEPTUN rendszerben történő sikeres tárgyfelvétel után, órarendjének megfelelően kell megjelennie, a szorgalmi időszak első hetében.
  – A szorgalmi időszak első négy hetében, indokolt esetben (sérülés, betegség stb.) lehetőség van más szakcsoportba való átjelentkezésre, amennyiben a létszámkeret engedi és a szaktanár hozzájárul. A hallgató szemeszterenként más- más szakcsoportot is választhat!

  – A regisztrációs héten kell a hallgatónak a NEPTUN-ban a számára megfelelő TESTNEVELÉS tárgyat felvenni. Sikeres jelentkezés után a hallgató kapcsolatba kerül a SZIE Sportközponttal.
  – A meghirdetett kurzusoknál minimális és maximális létszámkeret kerül megadásra. A minimális létszámot 2017.02.06.00:00-ig el nem érő kurzusokat töröljük, ezért javasoljuk a tantárgyfelvételt az adott dátumig teljesíteni.
  – A szorgalmi időszak első négy hetében, indokolt esetben (sérülés, betegség stb.) lehetőség van más szakcsoportba való átjelentkezésre, amennyiben a létszámkeret engedi, és a szaktanár hozzájárul. A hallgató szemeszterenként más- más szakcsoportot is választhat!

  – A félévet a választott kurzusban kell a hallgatónak teljesíteni!
  – A hallgató köteles elektronikusan (tesi@sziesport.hu) jelezni felmentési kérelmeit 2017.02.05-ig és a szükséges igazolásokkal benyújtani 2017.02.20-ig. A felmentések érvényességi ideje fél év. A késve jelzett felmentési kérelmeket nem tudjuk elfogadni!

  Felmentés az alábbi esetekben igényelhetőIde tartoznak:
  a) a sportolói felmentések (szövetségi igazolással, rajt- vagy játék-, és orvosi engedéllyel rendelkező aktív sportolók, olimpiai sportágban).
  Sportolói felmentést igénylő hallgatók kötelesek részt venni a MEFS versenyein, amennyiben az adott sportágban az Egyetemnek van szakosztálya és az edző igényt tart a megjelenésére.
  b) a tanulmányi felmentést igénylők (már megszerzett aláírás, párhuzamos képzést stb.) kérelmei
  c) valamint minden egyéb kérelem (szakorvosi felmentések), amely a testnevelési órák látogatása alóli felmentéssel kapcsolatos.
  d) a GEAC keretében folytatott sporttevékenység (kar, évfolyam, Neptun kód, orvosi engedély)
  Felmentési kérelmet Simara János testnevelő tanárnak írásban és személyesen kell leadni a megadott határidőkig.
  Igazolt sporttevékenység tárgy elfogadásának feltétele az egyetemhez kapcsolt sportágakban, kívülről csak válogatott sportolók esetében lehetséges, olimpiai sportágakban. Az igazolásokat kizárólag a szakszövetségektől fogadjuk el.
  A kérelem elbírálásának jogát a SZIE Sportközpont fenntartja!
  A hallgató köteles a szorgalmi időszak második hetétől megkezdeni a Testnevelés tárgy követelményeinek teljesítését.
  Az óralátogatással kapcsolatos ismeretek, tárgyi követelmények
  A testnevelési órák célja a választott sportág mozgásanyagának, alapvető technikájának és taktikájának készségszintű elsajátítása, a hallgatók mozgásigényének kielégítése, a szellemi túlterhelésből, és a sok ülésben végzett tevékenységből eredő fáradtság, a keringési- légzési rendszer javítás, fejlesztése a testi nevelés mozgásanyagával. E célok elérése érdekében is kívánatos a rendszeres óralátogatás.
  Az órákon a sportfelszerelésben való megjelenés és a váltócipő használata minden helyszínen, sportfoglalkozáson kötelező! A sportcipő nélküli megjelenés igazolatlan órának minősül.
  A SZIE Sportközpont a félév elfogadása feltételeként előírja a félévenkénti minimum 24 órán való aktív részvételt.
  Nem kaphat félév végi aláírást az a hallgató, akik az előírt évközi kötelezettségeinek nem tett eleget.
  Aláírás pótláson az a hallgató vehet részt, aki a tantárgyiszéki követelményekben előírt minimális óraszám legalább 60%- át teljesítette. Betegség miatti, igazolt hiányzás esetén a hallgató pótolhatja elmaradt óráit.
  Testnevelési óra csak a SZIE Sportközpont által szervezett, vezetett, illetve engedélyezett formában kerülhet lebonyolításra.
  A mulasztás pótlására a Tanszék legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetében A NEPTUN tanulmányi rendszerbe az aláírás csak a követelmények teljesítése után kerül bevezetésre.
  A szorgalmi időszak első hete után órára jelentkezést a SZIE Sportközpont nem fogad el, az érintett hallgatónak pótlás lehetősége nélkül lesz megtagadva az aláírás! Ez alól kivételt kaphatnak azok a hallgatók, akik orvosi igazolással rendelkeznek.
  A hallgató a órarendjének megfelelő időben, illetve a SZIE Sportközpont által biztosított időpontban vehet részt a foglalkozásokon.lehetőséget biztosít.
  Testnevelés tárgyat teljesítők:
  A Testnevelés tantárgy követelményeit teljesítő hallgatók aláírást kapnak a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerében, amely a vizsgaidőszakban folyamatosan kerül rögzítésre.
  Azon hallgatók, akik vizsgaidőszak utolsó 2 hetét megelőzően még nem kaptak aláírást a NEPTUN-ban, haladéktalanul keressék fel a SZIE Sportközpontot, mert ellenkező esetben félévük megtagadására kerül.
  Felmentések:
  A szorgalmi időszak elején, a szabályoknak megfelelően benyújtott különböző felmentési kérelmek alapján a hallgatók aláírást kapnak a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerében, amely a vizsgaidőszakban folyamatosan kerül rögzítésre.
  ÜGYINTÉZÉS
  Saska Ildikó tanszéki adminisztrátor tesi@sziesport.hu (Sportcsarnok 4-es iroda)
  Simara János vezető testnevelő tanár (Sportcsarnok 5-ös szoba)
  A tájékoztató el nem olvasása, figyelmetlen elolvasása, illetve meg nem értése nem mentesít annak betartása, illetve szankcionálása alól! A szabályzat be nem tartása az aláírás megtagadását vonhatja maga után!